Pravidla soutěže - Valentýnská give away

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 

„Soutěž o 1x aroma difuzér Alchymista a inhalační tyčinku Refresh“

Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel soutěže „Soutěž o 1x aroma difuzér Alchymista a inhalační tyčinku Refresh“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže a právního vztahu mezi pořadatelem soutěže a účastníky soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Úplná pravidla soutěže budou k dispozici po celou dobu platnosti soutěže v provozovně Aromapura, nacházející se v Obchodním centru Grand v Pardubicích (dále jen „Obchodní centrum“), nám. Republiky 1400, Pardubice, PSČ 530 02, a na webových stránkách www.aromapura.cz a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/aromapura.

Pořadatel soutěže
Pořadatel soutěže je společnost TOGETHER FIRST s.r.o., IČO: 05760585 zapsaná u Krajského soudu v Hradci Kárlové, oddíl C, vložka 38744, se sídlem Ke Stájím 1228, PSČ 530 06, Pardubice - Svítkov (dále jen “pořadatel”).

Termín a místo konání soutěže
Soutěž se koná prostřednictvím facebookového profilu pořadatele (tj. Aromapura – https://www.facebook.com/aromapura) v období od 5. 2. do 12. 2. 2021 do 23.59 hodin (dále jen „trvání soutěže“).

Účast v soutěži a soutěžní úkol
Účastníkem soutěže je fyzická osoba starší 15 let, která v době trvání soutěže splní soutěžní úkol, a to na facebookovém profilu pořadatele v komentářích pod zveřejněním soutěžního příspěvku. Každý se může zúčastnit prostřednictvím jednoho neupraveného komentáře. Soutěžním úkolem je odpovědět na soutěžní otázku do komentáře pod soutěžním příspěvkem, dát like soutěžnímu příspěvku i stránce Aromapura.

Soutěžní úkol

  • olajkovat soutěžní příspěvek na
  • napsat do komentáře pod příspěvek, kdo z tvých přátel potřebuje inhalační tyčinku Refresh & proč 
  • olajkovat Facebook stránku Aromapura

Vítěz a cena
Vítězem se stává ten účastník (dále jen „vítěz“), jehož odpověď bude vylosována pořadatelem ze všech odpovědí, přičemž pořadatel vylosuje 1 výherce. Po vyhodnocení soutěže pořadatel uvede výherce v příspěvku na svém facebookovém profilu, a to do 24 hodin od oficiálního ukončení soutěže. Výhru si výherce převezme osobně na provozovně Aromapura v OC Grand v Pardubicích.


Výherce obdrží
balíček 1x aroma difuzér Alchymista a inhalační tyčinku Refresh

Další skutečnosti

Vítěz tímto uděluje pořadateli svůj výslovný souhlas:

a) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 480/2004 Sb., souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, získaných za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži (zejména dle předloženého průkazu totožnosti) a předání cen v soutěži, a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, jako je zejm. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Výherce bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele uvedenou výše v těchto pravidlech, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo účastníka na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže a ztrátu nároku účastníka na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím;

b) V souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, souhlas s bezúplatným užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem, v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne;

c) S těmito pravidly soutěže a instrukcemi, které jsou uvedeny na všech herních dokumentech, včetně jakýchkoliv dalších podmínek, ze kterých je patrné, že se jimi podmínky soutěže upravují či mění, a přistupuje k nim. V případě porušení těchto pravidel soutěže ze strany účastníka ztrácí účastník nárok na udělení výhry.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu konání soutěže, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Případné zobrazení výhry v soutěži na komunikačních materiálech této soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je ilustrativní a nemusí odpovídat skutečné podobě výhry.

Pořadatel dále prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Vyloučené osoby
Z účasti na celé soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s pořadatelem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele i všech spolupracujících agentur (např. SSI atd.), společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena této osobě nebude předána.

Na získání ceny není právní nárok.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s cenami z této soutěže, jakož i odpovědnost za plnění poskytovaná pořadatelem akcí. Cenu nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Vymáhání ceny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, vyloučeno. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České republiky.